18 LicenciaPescaLaud1876Leg1289

Llicència de pesca de 1876. Arxiu Municipal.